Regulamin

§1 DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi
 2. Usługa - czynność świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na udostępnianiu Klientowi przez Usługodawcę platformy RedCRM w celu założenia i prowadzenia na tej platformie serwisu internetowego.
 3. Usługodawca - firma REXOFT z siedzibą w Łużnej, 38-322 Łużna 868, posiadająca NIP: 563-210-37-54 i REGON: 121023467.
 4. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i który dokonał zamówienia Usługi.
 5. Platforma RedCRM - infrastruktura techniczna (sprzęt, oprogramowanie, inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Usługodawcy) zapewniane przez Usługodawcę, umożliwiające świadczenie na rzecz Klientów Usługi, w szczególności umożliwiające założenie, konfigurację i prowadzenie Serwisu internetowego.
 6. Serwis internetowy - oprogramowanie internetowe dostępne w ramach Usługi umożliwiające prezentację, reklamę i/lub sprzedaż w sieci Internet produktów i usług (oferty handlowej) Klienta Użytkownikom końcowym. Autorskie prawa majątkowe do serwisu internetowego przysługują Usługodawcy.
 7. Użytkownik końcowy - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Serwisie internetowym.
 8. Operator - osoba fizyczna wykonująca na rzecz Klienta pracę, posiadająca umocowanie do zarządzania (w imieniu Klienta) Usługą w zakresie konfiguracji i bieżącej obsługi.
 9. Umowa - złożenie zamówienia na Usługę jest jednoznaczne z zawarciem Umowy na udostępnianie na Platformie RedCRM oprogramowania do prowadzenia Serwisu internetowego. Integralną częścią Umowy jest niniejszy Regulamin.
 10. Konto serwisu - elektroniczne konto (adres internetowy) zakładane dla Klienta na Platformie RedCRM na potrzeby prowadzenia konkretnego Serwisu internetowego. Klient w ramach Usługi może posiadać wiele kont serwisów.
 11. Konto poczty - konto poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej) zakładane na życzenie Klienta;
 12. Panel administracyjny - narzędzie dostępne w ramach Usługi poprzez przeglądarkę internetową, umożliwiające Klientowi działania operacyjne związane z Usługą (tj. jej konfigurację, bieżącą obsługę i zarządzanie), wymagające przedstawienia danych uwierzytelniających.
 13. Dane uwierzytelniające - indywidualne dane (login i hasło) pozwalające Klientowi na dostęp do panelu administracyjnego w celu zarządzania Usługą.
 14. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://redcrm.pl, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi (w tym dokonanie rejestracji i złożenia zamówienia na przygotowanie i uruchomienie Serwisu internetowego).
 15. Treści Serwisu - wszystkie przykładowe, początkowe teksty udostępnione przy zakładaniu Serwisu Internetowego przez Usługodawcę w szczególności: szablony e-maili, regulamin serwisu internetowego, służące do ułatwienia konfiguracji Serwisu internetowego.
 16. Okres rozliczeniowy - okres świadczenia Usługi, za który należna jest opłata jednostkowa określona w Cenniku, wynoszący 30 dni następujących po sobie (od dnia dokonania przez Klienta pierwszej opłaty za Usługę).
 17. Termin ważności konta serwisu - okres lub okresy rozliczeniowe, za które Klient uiścił już z góry opłaty za świadczenie Usługi, a Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi; termin ważności konta upływa z ostatnim dniem ostatniego okresu rozliczeniowego; informacja o terminie ważności konta serwisu jest dostępna w Panelu administracyjnym.
 18. Cennik - publikowana na stronie internetowej Usługi informacja o aktualnej wysokości opłat należnych za Usługę.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi Platformy RedCRM umożliwiającej Klientowi założenie i prowadzenie przez Klienta na tej platformie Serwisu internetowego w celu prezentacji oferty i/lub dokonywania transakcji handlu elektronicznego, w szczególności prezentację, reklamę i sprzedaż towarów i usług (oferty handlowej) oferowanych przez Klienta użytkownikom końcowym. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności sposób korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz informacje o charakterze porządkowym.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

§3 ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG, ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.
 2. Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wybranie jednego z gotowych projektów serwisu w katalogu https://redcrm.pl/pl/katalog-produktow, wypełnienie formularza zamówienia oraz potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w danych.
 3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie uruchomić Serwis z podstawowym projektem.
 4. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty za Usługę następuje rozpoczęcie przygotowania i uruchomienia Usługi zgodnej z wybranym projektem. Sposób dokonywania opłat reguluje § 7
 5. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia zamówionego projektu serwisu w terminie zgodnym z czasem realizacji prezentowanym w szczegółach projektu w katalogu projektów. W czasie od złożenia zamówienia do ostatecznego uruchomienia serwisu Klient może zapoznać się z Panelem administracyjnym oraz przygotować Treść serwisu oraz wprowadzić ofertę handlową.
 6. W przypadku braku płatności za Zamówienie w ciągu 14 dni Usługodawca zatrzymuje działanie Serwisu do czasu otrzymania wpłaty jednak nie dłużej niż 30 dni od daty Zamówienia. Po upływie 30 dni od daty Zamówienia Usługodawca anuluje zamówienie i zatrzymuje świadczenie Usługi na rzecz Klienta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia rejestracji Usługi.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis internetowy działał i wyświetlał się poprawnie i gwarantuje minimum 99.5% dostępności w skali roku (SLA - Service Level Agreement).
 2. Użytkowanie panelu administracyjnego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera desktop i następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 20.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Cookies i Flash. Usługodawca gwarantuje prawidłowe działanie części frontowej serweisu (od strony Użytkownika końcowego) na przeglądarkach internetowych znajdujących się w progu powyżej 1.5% popularności z obszaru Polski według aktualnego rankingu GEMIUS.
 3. W ramach Usługi Usługodawca zapewnia Klientowi (bez dodatkowych opłat) subdomenę dla Serwisu internetowego w domenie redcrm.pl, w następującej postaci: IdentyfikatorSerwisu.redcrm.pl. Klient ma możliwość skonfigurowania dowolnej liczby domen własnych, kierujących do jego Serwisu internetowego.
 4. Usługodawca oświadcza, że Usługa oferowana jest i świadczona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż oprogramowanie wchodzące w skład platformy RedCRM i Serwisu internetowego jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy. Klient nie nabywa żadnych praw do oprogramowania wchodzącego w skład platformy RedCRM lub Serwisu internetowego.
 5. Usługodawca udostępnia integracje z wybranymi podmiotami zewnętrznymi w szczególności: hurtowniami, operatorami płatności, kurierami, platformą Allegro, Amazon, eBay, porównywarkami cen. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną pomiędzy Klientem a tymi podmiotami.
 6. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu internetowego i w żaden sposób nie uczestniczy w obsłudze Użytkowników końcowych; stronami transakcji są wyłącznie Klient i Użytkownik końcowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Klient (oferujący towary lub usługi) oraz Użytkownik końcowy (potencjalny nabywca towaru lub usługi) mają możliwość zawarcia i wykonania umowy dotyczącej tego towaru lub usługi zgodnie z przepisami prawa.
 7. W przypadku dokonani opłaty za Usługę w terminie do 30 dni od daty zakończenia Terminu ważności konta serwisu, dostęp do usługi może zostać przywrócony. Przy czym musi zostać zachowana ciągłość płatności za Usługę to znaczy, że dokonana opłata za Usługę zostaje rozliczona od daty zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu platformy RedCRM w celu założenia i prowadzenia przez Klienta Serwisu internetowego.
 2. Usługodawca zapewni Klientowi dostęp do dokumentacji użytkowej dotyczącej konfiguracji i korzystania z Usługi w postaci instrukcji dostępnych na stronie internetowej Usługi.
 3. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług podstawowego wsparcia technicznego dla Usługi. Podstawowe wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi. Podstawowe wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej pomoc@redcrm.pl lub telefonicznie pod numerem podanym na Stronie internetowej Usługi. Podstawowe wsparcie techniczne świadczone jest jedynie na rzecz Klientów w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 15:00. Dodatkowe wsparcie techniczne możliwe jest za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami.
 4. Dodatkowe usługi związane z Usługą, nieopisane w Regulaminie, mogą być świadczone przez Usługodawcę na odrębne, pisemne zlecenie Klienta, po uprzednim uzgodnieniu zakresu tych usług, terminu ich wykonania oraz wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tego tytułu. Za wykonanie usług dodatkowych Usługodawca pobierał będzie dodatkowe wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji działania Usługi i funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi. O wprowadzeniu takich zmian Usługodawca w miarę możliwości będzie informował Klienta pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji lub poprzez Panel administracyjny.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w stopce Serwisu internetowego Klienta oraz szablonach aukcji Allegro Klienta informacji o fakcie działania Serwisu internetowego na platformie RedCRM, w postaci informacji tekstowej i linku do strony internetowej Usługi. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji Klienta mającej na celu usunięcie, ukrycie lub modyfikację tej informacji Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usługi do czasu przywrócenia tej informacji; w takim przypadku opłaty za usługę uiszczone już przez Klienta nie podlegają zwrotowi. W/w informacja może zostać usunięta ze stopki Serwisu internetowego lub Allegro za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszenia informacji o świadczeniu Usługi na rzecz Klienta na Stronie Internetowej Usługi na potrzeby listy referencyjnej.
 8. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi - o ile te zadania takiej przerwy wymagają. Usługodawca dołoży wszelkich starań by poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub Panel administracyjny - o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w wyniku przerw w działaniu Usługi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnionych Treści Serwisu oraz błędnej konfiguracji Usługi przez Klienta.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania Serwisu internetowego oraz dostępu do panelu administracyjnego Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy. W takim przypadku opłaty za usługę uiszczone już przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
 11. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane na platformie RedCRM, wprowadzone w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, jak również nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. nieuprawnionych pracowników Usługodawcy). W/w dane przechowywane będą na serwerach oraz w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą danych - tworzone będą i przechowywane przez Usługodawcę kopie bezpieczeństwa (backup’y) danych zgromadzonych na tych serwerach – w cyklach jednodniowych, wykonywanych w godzinach nocnych i przechowywanych z każdego dnia przez okres 30 dni oraz przez okres 1 roku kopie z każdego 1 dnia miesiąca. Wyjątek stanowią zdjęcia produktów, które są przetrzymywane maksymalnie 14 dni. Kopie bezpieczeństwa są przetrzymywane w dwóch różnych lokalizacjach geograficznych.
 12. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta. Całkowita roczna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu nie może przekroczyć jednomiesięcznej opłaty za Usługę netto w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane problemami telekomunikacyjnymi, szkody spowodowane nie działaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych, niewłaściwej konfiguracji Serwisu internetowego, Treści serwisu, wad sprzętu komputerowego Klienta lub użytkownika końcowego oraz inne okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi.
 13. Przed wypłatą odszkodowania przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Klient musi dostarczyć jednoznaczne dowody wystąpienia szkody, w szczególności:
  1. Fakturę VAT zakupu towarów
  2. Fakturę VAT lub Paragon sprzedaży
  3. Potwierdzenie wpłaty zakupu towaru
  4. Potwierdzenie wpłaty sprzedaży towaru
  5. Historię korespondencji z klientem docelowym lub umożliwienie kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia
  6. Potwierdzenia wpłaty za przesyłki jeżeli mają one znaczenie przy wypłacie odszkodowania
 14. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi trwającego ponad 6 godzin, Usługodawca zobowiązuje się na wniosek Kliena do rekompensaty w postaci dodatkowego 1 darmowego dnia przedłużającego aktualny Termin ważności konta serwisu.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi przez Usługodawcę.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego przedsiębiorstwa, a w szczególności danych firmy oraz danych adresowych, a także do prezentowania w Serwisie internetowym aktualnych informacji zawierających przynajmniej nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres, telefon i adres poczty elektronicznej. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.
 3. Za wprowadzenie i utrzymywanie oferty handlowej prezentowanej w Serwisie internetowym oraz za treść informacji handlowej odpowiada wyłącznie Klient. Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowych i treści dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo lub pochodzących z przestępstw. W razie naruszenia ww. zobowiązań Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta.
 4. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Serwisu internetowego stanowią własność Klienta i ponosi on za nie pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Klienta w ramach korzystania z Serwisu internetowego.
 5. Klient zobowiązany jest do wywiązywania się wobec Użytkowników końcowych z powinności, jakie powstają w wyniku prowadzenia przez Klienta sprzedaży internetowej, w szczególności do informowania o warunkach zakupu, realizacji zamówień Użytkowników końcowych zgodnie z warunkami oferty przedstawionej przez Klienta. Pełna odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Kliencie.
 6. Zarządzanie serwisami internetowymi w ramach Platformy RedCRM spoczywa na Kliencie korzystającym z Usługi. Zarządzanie odbywa się z poziomu Panelu administracyjnego. Operator zobowiązany jest do zachowania w poufności (w tym nie przekazywania nieuprawnionym osobom trzecim, odpowiedniego zabezpieczenia itp.) danych uwierzytelniających. W razie naruszenia ww. obowiązku negatywne konsekwencje wynikające z naruszenia tego obowiązku obciążają Klienta.
 7. Operator, działając w imieniu Klienta, w ramach zarządzania Usługą z poziomu Panelu administracyjnego może wprowadzać w Serwisie internetowym jedynie takie zmiany, jakie udostępnione są w Panelu administracyjnym i na jakie zezwala Usługodawca w celu korzystania z Usługi.
 8. Klient nie może poprzez mechanizmy serwisu lub skrzynki e-mail na serwerach Usługodawcy wysyłać dużej ilości spamu (niechcianej korespondencji) do osób nie zapisanych (wraz z potwierdzeniem) do newslettera. W przypadku wykrycia takich działań Usługodawca zastrzega sobie prawo do przełączenia mechanizmu newslettera na serwery e-mail o niższej reputacji lub częściowego ograniczenia Klientowi wysyłania tego typu wiadomości e-mail, lub w przypadku rażącego "spamowania" Usługodawca może po uprzednim ostrzeżeniu, wypowiedzieć Klientowi Umowę. Usługodawca daje możliwość integracji z dedykowanymi zewnętrznymi systemami do tego typu działań marketingowych.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest opłata zgodna z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługi.
 2. Warunkiem uruchomienia Usługi z zamówionym projektem jest dokonanie opłaty za Usługę za co najmniej jeden okres rozliczeniowy oraz opłatę z projekt. Klient uiszcza opłaty za Usługę za kolejne okresy rozliczeniowe przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 3. Opłaty za świadczenie Usługi dokonywane są przez Klienta z góry za okres wybrany przez Klienta, przy czym Klient może dokonywać opłat – według swego wyboru zgodnie z Cennikiem.
 4. Płatność za Usługę potwierdzana jest przez Usługodawcę fakturą VAT w formie elektronicznej.
 5. W przypadku braku opłaty za Usługę przed upływem terminu ważności konta serwisu, Usługodawca, z dniem upływu terminu ważności konta serwisu, ma prawo do ograniczenia dostępu do Usługi, z zablokowaniem Serwisu internetowego Klienta włącznie oraz z zablokowaniem dostępu do wszystkich innych usług: tj. działania domeny, skrzynek e-mail, serwowania zdjęć i innych danych z serwera Usługodawcy.
 6. W przypadku, gdy opóźnienie Klienta w zapłacie opłaty za Usługę przekracza 30 dni licząc od dnia upływu terminu ważności konta serwisu, Umowa na Usługę automatycznie wygasa a wszystkie dane zgromadzone przez Klienta zostają usunięte z serwerów Usługodawcy, włącznie z kopiami bezpieczeństwa.
 7. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat "z dołu". Za wszystkie usługi Klient płaci z góry - przed wykonaniem jakiejkolwiek usługi przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się nie pobierać żadnych opłat po wykonaniu usługi lub po terminie wygaśnięcia usługi kiedy Klient świadomie nie złoży zamówienia na kolejne okresy świadczenia usług.
  Procedura wszystkich płatnych zamówień polega na wystawieniu faktury Pro Formy przez Usługodawcę, następnie Klient może (nie musi) opłacić fakturę Pro Formę, po czym wystawiana jest automatycznie faktura VAT.

§8 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA PROBLEMÓW

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki, wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły wcześniej mogą nie być uznane przez Usługodawcę.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres pomoc@redcrm.pl za potwierdzeniem zwrotnym przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę lub na piśmie na adres Usługodawcy. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się dzień potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać: nazwę Klienta, nazwę Konta serwisu internetowego oraz adres do korespondencji, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej wniesienia; w tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi (pocztą elektroniczną lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 7. Jeżeli Klient korzysta ze skrzynek e-mail na serwerach Usługodawcy to Usługodawca udostępnia Klientowi wysoce skuteczną ochronę antyspamową oraz zastrzega sobie prawo do filtrowania niechcianych wiadomości (SPAM). Wiadomości zawierające bardzo wysoki wskaźnik spamu są odrzucane przez serwery Usługodawcy i nie ma możliwości ich odtworzenia oraz Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Wiadomości zawierające średni wskaźnik spamu są domyślnie przenoszone do folderu SPAM co Klient może wyłączyć w ustawieniach skrzynki.
  Skrzynki e-mail nie mogą służyć do masowego rozsyłania wiadomości do dużej ilości odbiorców. Nie dotyczy to rozsyłania newsletterów czy masowej korespondencji poprzez mechanizm serwisu. Usługodawca informuje, że wszystkie skrzynki przypisane do serwisu do których Klient będzie się łączył z zewnątrz (czyli nie dotyczy to serwisu) posiadają limit dzienny wysyłanych wiadomości, podany w pomocy dot. poczty, ma to na celu ochronę serwerów przed trafieniem na blacklisty spamowe, oraz utrzymanie dobrej reputacji serwerów aby skuteczność dostarczania wiadomości do klientów poprzez serwis była możliwie najwyższa.
  Usługodawca daje Klientowi swobodną możliwość korzystania z innych (obcych) serwerów e-mail pod swoją domeną przypisaną do serwisu.
 8. Usługodawca nie świadczy żadnego wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi programów pocztowych oraz innych programów zainstalowanych na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu.
 9. Na serwerach Usługodawcy zainstalowane są mechanizmy antywirusowe i antyflood'owe. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania połączeń do serwisu z adresów IP serwerów które przekroczą progi flood.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych podanych w czasie rejestracji (w formularzu rejestracyjnym) w celu, w sposób i w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia Usługi oraz w celu wystawiania dowodów księgowych. Usługodawca informuje, że: podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usługi, każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w jego dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego Klienta – prowadzonego przy użyciu Usługi na Platformie RedCRM - jest wyłącznie Klient.
 4. Klient będący administratorem danych osobowych, użytkowników Serwisu internetowego Klienta, o których mowa w ustępie powyższym, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych umiejscowionych na serwerach administrowanych przez Usługodawcę w ramach realizacji Usługi na Platformie RedCRM, w zakresie czynności wynikających z realizacji przez Usługodawcę Usługi. Wszystkie dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego Klienta zgromadzone na serwerach udostępnianych w ramach Usługi na Platformie RedCRM przez Usługodawcę, będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 5. Usługodawca przyjmuje w ramach świadczenia Usługi zlecenie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego Klienta, który jest administratorem tych danych osobowych, określone powyżej. Usługodawca jest „innym podmiotem”, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy i przetwarza powierzone przez Klienta dane osobowe jedynie w celu realizacji Usługi i nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych przez Klienta.
 6. W przypadku, gdy sposób i cel używania przez Klienta zbioru danych osobowych użytkowników końcowych korzystających z jego Serwisu internetowego zobowiązuje Klienta do rejestracji zbioru danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, obowiązek zgłoszenia tego zbioru do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych spoczywa na Kliencie.
 7. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia tej Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia bazy danych użytkowników Serwisu internetowego Klienta z serwerów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych baz, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY REGULAMINU

 1. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta uiszczone już przez Klienta opłaty za świadczenie Usługi za niewykorzystane okresy rozliczeniowe (tj. w części odpowiadającej okresowi od dnia rozwiązania Umowy do końca terminu ważności konta serwisu, wynikającego z dokonanych przez Klienta opłat) nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta. W szczególności nie podlegają zwrotowi wykonane przez Klienta opłaty abonamentowe.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. podanie przez Klienta fałszywych danych w trakcie rejestracji,
  2. niepowiadomienie Usługodawcy o zmianie danych rejestrowych Klienta w terminie 30 dni od dokonania zmiany,
  3. nieuiszczenie przez Klienta opłat za Usługę,
  4. prowadzenie za pośrednictwem Serwisu internetowego sprzedaży towarów lub usług zabronionych przez prawo lub pochodzących z przestępstw,
  5. rażącego naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. W powyższych przypadkach Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za już wykorzystany okres abonamentowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (lub Cennika). O zmianie Regulaminu lub Cennika Klient powiadamiany będzie poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu lub Cennika na Stronie internetowej Usługi.
 4. Zmiany Regulaminu lub Cennika obowiązują od dnia udostępnienia treści Regulaminu (lub Cennika) po zmianach na Stronie internetowej Usługi, z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika dla Klienta korzystającego z Usługi stosuje się od początku kolejnego (najbliższego) nie opłaconego okresu rozliczeniowego następującego po opublikowaniu Cennika po zmianach.
 5. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na treść Regulaminu (lub Cennika) po zmianach, Klient może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej Usługi – złożyć oświadczenie o nie akceptowaniu nowego Regulaminu lub Cennika. W takim przypadku Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, wówczas Usługodawca zwróci Klientowi opłaty za świadczenie Usługi uiszczone już przez Klienta za niewykorzystane okresy rozliczeniowe (tj. w części odpowiadającej okresowi od dnia rozwiązania Umowy do końca terminu ważności konta serwisu, wynikającego z dokonanych przez Klienta opłat), lub zezwolić klientowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca terminu ważności konta serwisu, wynikającego z dokonanych przez Klienta opłat.
 6. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w ust. 7 zdanie pierwsze oznacza zgodę Klienta na nowe brzmienie Regulaminu (w tym Cennika).
 7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy §7 punkt 6, niezależnie od przyczyny, Serwis internetowy Klienta wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w nim w okresie świadczenia Usługi może zostać przez Usługodawcę usunięty w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (nieodwracalny).
 8. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności jeżeli ustalenia czy zapewnienia przez Usługodawcę dotyczące specyfiki działania Usługi bądź dodatkowych płatnych usług nie były przeprowadzane poprzez e-mail. Tym samym wszelkie ustalenia dotyczące ważnych funkcjonalności powinny być możliwe do weryfikacji poprzez sprawdzenie historii korespondencji e-mail.
 9. W przypadku wykonywania przez Usługodawcę dodatkowych płatnych zleceń rozszerzających funkcjonalność Usługi, Usługodawca pobiera ustaloną opłatę z góry oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania zlecenia w przypadku pojawienia się problemów trudnych do przewidzenia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot całkowitej kwoty jaką wpłacił oraz nie przysługuje mu prawo do jakiegokolwiek odszkodowania czy rekompensaty.
 10. W przypadku wykonywania przez Usługodawcę dodatkowych płatnych zleceń zamawianych przez Klienta, w szczególności rozszerzeń funkcjonalności Usługi, Klientowi nie przysługują żadne prawa majątkowe czy też autorskie ani inne roszczenia dotyczące użytkowania wykonanych funkcjonalności. Usługodawca może swobodnie wykorzystywać stworzone przez siebie rozszerzenia. Istnieje możliwość wykonania rozszerzeń czy dodatkowych zleceń na wyłączność dla Klienta, jednak wymaga to istnienia pisemnych i jednoznacznych ustaleń poprzez e-mail. Koszt wykonania płatnych zleceń na wyłączność Klienta jest znacznie wyższy od zleceń bez wyłączności.

§11 ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, w postaci elektronicznej) za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nie objęte poufnością oraz wszelkie, nieujawnione do wiadomości publicznej, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how dotyczące jednej ze Stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez drugą Stronę w związku lub przy wykonywaniu Usługi.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony, której dotyczą, wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Każda ze stron zobowiązuje się do: nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu realizacji Usługi, w których to przypadkach wszelkie takie kopie będą własnością Strony, która była źródłem tych informacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Usługobiorcy, innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji Świadczonych Usług.
 5. Strony ustalają, iż informacje poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują informacji:
  1. które są powszechnie znane,
  2. które zostały podane do wiadomości publicznej przez stronę, której dotyczą,
  3. ujawnionych przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
  4. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. których ujawnienie jest potrzebne w związku ze zbyciem wierzytelności lub dochodzeniem roszczeń wynikających z Umowy.
 6. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat licząc od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych) informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących formy prawnej prowadzonej przez niego działalności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 01 czerwca 2017 roku.