Licencja HOSTING/UNLIMITED

Umowa pomiędzy firmą wynajmującą platformę redcrm.pl, zwaną dalej Abonentem, a firmą REXOFT Mirosław Szajner z siedzibą w Łużnej, 38-322 Łużna 868, zwaną dalej Usługodawcą.

§ 1

W rozumieniu niniejszej umowy:

 1. Platforma - oznacza platformę redcrm.pl, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami, z zastrzeżeniem §1 pkt. 5, służące do prowadzenia strony, sklepu internetowego lub serwisu internetowego
 2. Serwis internetowy - oznacza Platformę dostępną na stronie internetowej, oznaczonej odrębnym adresem internetowym, stanowiącej witrynę przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż towarów lub usług przez internet,
 3. Dokumentacja - oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi programu, dostarczane przez Usługodawcę w postaci elektronicznej wraz z Platformą.
 4. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Usługodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu

§ 2

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem 1 kopii Platformy oraz utrzymanie na serwerze Usługodawcy Serwisu internetowego działającego w oparciu o Platformę.
 2. Parametry licencji:
  • Klucz licencji:
  • Limit transferu: brak
  • Limit objętości serwisu: -1 B
  • Liczba dokumentów miesięcznie: -1
  • Domeny:
  • Pierwszy dzień okresu rozliczeniowego:
  • Kosz dodatkowej pojemności (za 1 GB/m-c): 0,00 PLN
  • Koszt abonamentu: 999,00 PLN

§ 3

 1. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Platformy i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystywane w Platformie używane są zgodnie z ich licencją, a Usługodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji Platformy wykorzystującego Biblioteki.

§ 4

 1. Abonent w okresie wynajmu platformy może dokonywać zmian w serwisie internetowym, takich jak aktualizacja zawartości serwisu internetowego (oferta, dane o produktach, teksty informacyjne), zmiana plików graficznych, dodawanie nowych elementów.

§ 5

 1. Zabronione jest tworzenie przez Abonenta kopii Platformy.

§ 6

 1. Usługodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Platformy na cały okres wynajmu platformy z zastrzeżeniem §7, §8 pkt.4 i §11 pkt.3.

§ 7

 1. Abonent nie może dokonywać zmian w Kodzie bazowym Platformy. Dokonanie przez Abonenta jakiejkolwiek zmiany w Kodzie bazowym Platformy oznacza utratę gwarancji na prawidłowe działanie Platformy.
 2. Abonent, dokonując zmian grafiki Platformy, nie może zmieniać funkcjonalności Platformy. Jeśli Abonent dokona zmiany funkcjonalności Platformy, traci gwarancję na Platformę.

§ 8

 1. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę do oferty nowszej wersji Platformy niż użytkowana przez Abonenta, zalecana jest aktualizacja kopii Platformy użytkowanej przez Abonenta.
 2. Abonent ma prawo bez żadnych opłat założyć nowy serwis internetowy w oparciu o nowszą wersję Platformy i we własnym zakresie przenieść zawartość sklepu (np. produkty, regulamin zakupów) ze starszej wersji Platformy do nowszej, jednak obie te wersje nie mogą być umieszczone w Internecie jednocześnie dłużej niż przez 30 dni, po okresie 30 dni, starsza wersja kopii Platformy zostaje usunięta z serwera.
 3. Usługodawca może udostępnić odpłatnie możliwość automatycznej aktualizacji Platformy do nowszej wersji, w tym wypadku Abonent może zakupić automatyczną aktualizację lub dokonać aktualizacji we własnym zakresie, patrz §8 pkt.2.
 4. Brak aktualizacji do nowszej wersji w ciągu 6 miesięcy od czasu jej wprowadzenia do oferty, o ile wynajem Platformy trwa dłużej niż rok, powoduje utratę gwarancji.

§ 9

 1. Abonent, który używa Platformy, zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej, na której znajduje się prowadzony przez niego Serwis internetowy, informację, że Serwis ten korzysta z oprogramowania Usługodawcy, poprzez umieszczenie na każdej stronie Serwisu: widocznego napisu "redcrm.pl", linku odsyłającego bezpośrednio na stronę Usługodawcy.
 2. W razie nieuczynienia zadość obowiązkowi wynikającemu z ust. 1, Abonent traci prawo do korzystania z Platformy. W tym przypadku Abonentowi nie należy się zwrot abonamentu.

§ 10

 1. Należność za usługę określoną w §2 Abonent jest zobowiązany wpłacić na konto Usługodawcy ósmego dnia każdego miesiąca lub za cały rok z góry w zależnosci od decyzji klienta.
 2. Opłaty są pobierane z góry na miesiąc/rok nadchodzący.
 3. W przypadku niezapłacenia należności za usługę określoną w §2 w terminie określonym w §10 pkt. 1, Usługodawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych. Nieopłacenie abonamentu w terminie powoduje również brak możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych, a także może powodować odłączenie Abonenta od sieci bez uprzedzenia. Nie zwalnia to jednak Abonenta z opłat za ten okres.

§ 11

 1. Należność będzie płacona przelewem na konto: według rachunku.

§ 12

 1. Abonent jest informowany o zmianie cennika w ciągu 30 dni przed dniem jego obowiązywania.

§ 13

 1. Abonent nie może świadczyć osobom trzecim usług wymagających dostępu do serwera Usługodawcy.

§ 14

 1. Abonent jest zobowiązany rozliczyć się z Usługodawcą z wartości całej usługi, t.j:- opłata określona w &10 + wartość aktualnie obowiązującego podatku VAT.

§ 15

 1. Abonent oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Numer NIP Abonenta: .............................................................

§ 16

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
 2. Umowa może być wypowiedziana przez Abonenta po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta przed końcem okresu rozliczeniowego, Usługodawca nie zwraca wniesionej przez Abonenta z góry opłaty za utrzymanie serwisu.
 4. Umowa może być wypowiedziana przez Usługodawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca z zastrzeżeniem &18

§ 17

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały (zdjęcia, teksty) umieszczane na swojej stronie internetowej.
 2. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia z serwera strony i kont pocztowych Abonenta, jeżeli na stronie tej znajdują się materiały niezgodne z prawem, naruszające dobre imię osób trzecich lub obowiązujące prawo autorskie. W tym przypadku Abonentowi nie należy się zwrot abonamentu.

§ 18

 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy o łączności i Kodeksu Cywilnego.

§ 19

 1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.